Barron’s Toeic Test (4th Edition) – Kèm CD

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Barron’s Toeic Test (4th Edition) – Kèm CD Nguồn gốc: FIRST NEWS, Tác giả: First NewsNXBNXB TrẻNăm XB2016Kích thước19 x 26Hình thứcSách Kèm ĐĩaSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Tiếng Anh bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT SÁCH HỌC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH TIẾNG ANH GIÁO TRÌNH -…

BARRON’S TOEIC TEST (4TH EDITION) – KÈM CD

Barron’s Toeic Test (4th Edition) – Kèm CD

Barron’s Toeic Test – 4th edition là ấn bản được chỉnh sửa và cập nhật kỹ càng so với ẩn bản được giới thiệu vào năm 2006. Sách luyện thi TOEIC này giới thiệu 4 bài thi mẫu TOEIC như bài thi thật với độ dài và độ khó như một bài thi thật. Vì vậy độc giả có thể tự mình canh thời gian và làm bài như một kỳ thi thật. Cuối sách là đáp án để độc giả có thể kiểm tra và đánh giá kết quả của mình. Từ đó, độc giả có thể xác định được trình độ của mình để có thể có định hướng học tập và cố gắng để đạt được kết quả tốt.

chien luoc luyen thi thpt - bo de thi mon ngu van 2019

CHIẾN LƯỢC LUYỆN THI THPT – BỘ ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 2019

Thuc hien nhiem vu giai phap “da dang hoa noi dung, tai lieu hoc tap; dap ung yeu cau cac bac hoc, cac chuong trinh giao duc, dao tao” cua Nghi quyet so 29-NQ/TW ve “doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao”, dong thoi gop phan ho tro can bo quan li, giao vien va hoc sinh lop 12 chuan bi cho ki thi trung hoc pho thong (THPT) nam 2018, nhom tac gia da bien soan bo sach Chien luoc luyen thi THPT – Bo de thi trac nghiem bao gom 5 cuon tuong ung voi cac mon: Toan, Ngu van, Tieng Anh, Khoa hoc tu nhien (Vat li, Hoa hoc, Sinh hoc), Khoa hoc xa hoi (Dia li, Lich su, Giao duc cong dan).

Bo sach duoc bien soan, tuyen chon voi noi dung bam sat va bao quat toan bo kien thuc trong chuong trinh thi THPT. Noi dung bo sach tap trung huong dan hoc sinh on tap nhung kien thuc, ki nang cu the khi lam bai thi trac nghiem, kem theo cac de tham khao theo huong danh gia nang luc hoc sinh, co do phan hoa, dap ung duoc muc tieu cua ki thi. Cau truc cac de tuyen chon deu duoc xay dung theo cac muc do khac nhau bao gom cac cau hoi trac nghiem (rieng mon Ngu van theo hinh thuc tu luan) voi 4 muc do: nhan biet, thong hieu, van dung va van dung cao. Tat ca cac de deu co huong dan giai hoac dap an.

Chung toi hi vong bo sach se la nguon tai lieu huu ich giup cac em hoc sinh ren luyen, on tap de dat ket qua cao trong ki thi THPT sap toi.

Trong qua trinh bien soan kho co the tranh khoi nhung thieu sot, chung toi rat mong nhan duoc nhung y kien dong gop cua cac thay, co giao, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh de bo sach ngay cang hoan thien hon.

Chuc cac em hoc sinh chuan bi that tot tam the va trang bi kien thuc vung chac de tham du ki thi THPT dat ket qua cao.

Xin tran trong cam on!