Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đầu Tư

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đầu Tư Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Phạm Hoài Huấn, Nguyễn Đình Thái NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 520 Kích thước 14.5 x 20.5 Số trang 502 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

CẨM NANG TRA CỨU PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

so sanh luat to tung hanh chinh hien hanh (nam 2015) voi luat to tung hanh chinh nam 2010 (tai ban)

SO SÁNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH (NĂM 2015) VỚI LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2010 (TÁI BẢN)

Cuon sach la tai lieu tham khao huu ich dap ung nhu cau tim hieu va ap dung phap luat cua can bo, nhung nha nghien cuu, giang vien, sinh vien dai hoc va nhung nguoi quan tam den cai cach tu phap trong linh vuc hanh chinh; dac biet la cac noi dung moi, cac noi dung duoc sua doi,bo sung cua Luat to tung hanh chinh nam 2010, gop phan trien khai thi hanh Luat to tung hanh chinh dat ket qua cao.