Giáo Dục Thể Chất – Lớp 5 (Dành Cho Học Sinh)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Giáo Dục Thể Chất – Lớp 5 (Dành Cho Học Sinh) Nguồn gốc: Cty Sách & Thiết Bị Giáo Dục Miền Nam , Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo NXB NXB Giáo Dục Việt Nam Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 100 Kích thước 17 x 24 Số trang 67 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 1 / Lớp 5 / Tham Khảo Lớp 5 /

GIÁO DỤC THỂ CHẤT – LỚP 5 (DÀNH CHO HỌC SINH)

Thực hiện chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác dạy – học thể dục trong trường học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Giáo dục thể chất (dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12). Đây là bộ sách về giáo dục thể chất duy nhất dành cho học sinh phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 2956/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2018.

giao duc the chat - lop 6 (danh cho hoc sinh)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT – LỚP 6 (DÀNH CHO HỌC SINH)

Thuc hien chu truong doi moi manh me cong tac day – hoc the duc trong truong hoc, Nha xuat ban Giao duc Viet Nam to chuc bien soan va phat hanh bo sach Giao duc the chat (danh cho hoc sinh tu lop 1 den lop 12). Day la bo sach ve giao duc the chat duy nhat danh cho hoc sinh pho thong da duoc Bo Giao duc va Dao tao tham dinh va phe duyet tai Quyet dinh so 2956/QD-BGDDT ngay 15/8/2018.