Infographic – Chinh Phục Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lí

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Infographic – Chinh Phục Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lí Nguồn gốc: Công ty cổ phần CCGROUP Toàn Cầu, Tác giả: Nhiều Tác GiảNXBNXB Đại Học Quốc Gia Hà NộiNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 350Kích thước22 x 27.5Số trang344Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 3 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 3 LỚP 12 THAM KHẢO LỚP 12

INFOGRAPHIC – CHINH PHỤC KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ

Infographic Chinh Phục Kỳ Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lí là cuốn sách luyện thi THPT Quốc gia đầu tiên trên thị trường (là 1 trong 5 cuốn của bộ INFOGRAPHIC chinh phục kỳ thi THPT Quốc Gia – gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử) trình bày kiến thức bằng đồ họa trực quan, biểu diễn kiến thức bằng hình ảnh và dữ liệu rõ ràng, dễ hiểu dễ nhớ INFOGRAPHIC chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí đang được hàng nghìn teen 2K1 trên cả nước tin dùng.

Mặc dù sách còn đang trong giai đoạn in ấn, số lượng học sinh đặt trước sách đã lên tới con số 2500.

Lượt xem trước nội dung cuốn Vật lí cán mốc 13.600 lượt chỉ trong 1 tuần.

Điều này đã chứng tỏ được sức hút vô cùng mạnh mẽ của INFOGRAPHIC chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí.

Cuốn sách thuộc bộ INFOGRAPHIC chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị CCBook cùng đội ngũ giáo viên chuyên môn giỏi biên soạn.

Nội dung sách bao phủ toàn bộ kiến thức trọng tâm lớp 10, 11, 12 thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Trong đó kiến thức lớp 12 là chủ đạo và được nhấn mạnh.

Bố cục cuốn sách gồm 6 phần chính:

Phần I: Cơ học – Bao gồm 3 chủ đề là Cơ học 10; Dao động điều hòa và Sóng cơ học. Nội dung các bài học được trình bày logic thể hiện sự liên hệ mật thiết giữa kiến thức các năm.

Phần II: Điện học- Có tất cả 3 chủ đề trọng tâm chưa bao giờ vắng mặt trong đề thi THPT Quốc gia đó là Điện học 11; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ.

Phần III: Quang Học. Chuyên đề này bao gồm 2 phần Quang học 11 và Tán sắc ánh sáng- Giao thoa ánh sáng.

 Phần IV: Vật lí hiện đại. Trong phần kiến thức này, sách trình bày lần lượt các chủ đề Lượng tử ánh sáng; Vật lí hạt nhân. Phần V: Nhiệt học. Có 3 chủ đền xuyên suốt là Chất khí; Các nguyên lí động lực học; Chất rắn- Chất lỏng- Sự chuyển thể.

Phần VI: Sai số và đồ thị. Ở phần cuối cùng này, sách sẽ đề cập đến các dạng bài tập liên quan đến thực hành, mang tính thực tiễn theo xu hướng ra đề của Bộ trong những năm gần đây.

Ưu điểm nổi bật của sách:

Điểm nổi bật và cũng là ấn tượng nhất của INFOGRAPHIC chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí chính là việc đồ họa hóa kiến thức, dùng hình ảnh và dữ liệu để thể hiện kiến thức cực ngắn gọn và dễ hiểu.

Nếu như trước đây học sinh thường thấy các bài học Vật lí thật trừu tượng, khó hiểu, khó nhớ thì với cuốn sách này, các em có thể nắm được 90% nội dung ngay từ lần đọc đầu tiên. Chỉ với INFOGRAPHIC chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí, em có thể nạp lượng kiến thức khổng lồ của 3 năm thần tốc. Không chỉ nhớ mà em còn hiểu sâu, nhớ lâu được đến tận ngày thi.

infographic - chinh phuc ky thi thpt quoc gia mon hoa hoc

INFOGRAPHIC – CHINH PHỤC KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Infographic chinh phuc ky thi THPT Quoc gia mon Hoa học là sản phảm của dọi ngũ giáo vien dày nhiẹt huyét của CCBook. Cuón sách bao gòm các chủ dè Hóa học trọng tam xuyen suót 3 lóp 10, 11 và 12 vói mong muón giúp học sinh tháy duọc sụ logic của kién thúc qua tùng lóp học, nám chác duọc các phàn càn thiét thi THPT Quóc gia thi THPT QG 2019, bút phá dạt diẻm 9, 10.

Toàn bọ kién thúc trong sách duọc trình bày theo hình thúc Infographic – dò họa thong tin trục quan giúp em dẽ dàng hiẻu duọc kién thúc trùu tuọng, phúc tạp dảy mạnh hiẹu quả tiép nhạn tri thúc thòi dại 4.0 cho nguòi dọc.

Nọi dung của cuón sách Infographic chinh phuc ky thi THPT Quoc gia mon Hoa : Phạm vi kién thúc: Sách trình bày kién thúc của cả 3 lóp 10,11 và 12, bao gòm. Nọi dung tạp trung di sau vào các phàn trọng tam thuòng xuát hiẹn trong dè thi và bám sát dịnh huóng thi mói nhát của Bọ GD& DT.

 Kién thúc trong sách duọc chia thành các mảng lón theo. Vói mõi mảng lón, kién thúc duọc trình bày theo thú tụ tù lóp 10 len lóp 12 dẻ học sinh tháy rõ duọc sụ logic của kién thúc qua lóp học. Trong dó, phàn nọi dung bài học lóp 12 là chủ dạo và duọc nhán mạnh.

 Vói mõi chuyen dè nọi dung bao gòm hai phàn: Lý thuyét và Bài tạp.

Lý thuyét duọc trình bày duói dạng Infographic- dò họa thong tin (Hình ảnh & dũ liẹu) mọt cách logic, bát mát và dày dủ. Thay vì phải có ghi nhó các cong thúc, phuong trình hóa học dài dòng em có thẻ nhó nhanh, hiẻu sau nọi dung bài học chỉ trong 1-2 trang giáy. Di kèm vói dó là các ví dụ minh họa tù dẽ dén khó giúp học sinh hình thành tu duy trong quá trình học. Các ví dụ duọc cạp nhạt tù dè thi THPT Quóc gia 2018 cùng các dè thi thủ mói nhát của các truòng chuyen.

Bài tạp duọc phan dạng dày dủ theo tùng chuyen dè, có huóng dãn giải cho tùng dạng và duọc tỏng họp theo tùng chủ dè dè học sinh tiẹn trong viẹc luyẹn tạp. Nhièu bài tạp vạn dụng và vạn dụng cao.

Uu diẻm nỏi bạt của sách Infographic chinh phuc ky thi THPT Quoc gia mon Hoa 
 Sủ dụng Infographic- Dò họa thong tin dẻ trình bày kién thúc
Uu diẻm nỏi bạt nhát của Infographic chinh phục ky thi THPT Quóc gia mon Hóa học chính là sủ dụng Infographic dẻ trình bày kién thúc. Các tính chát Hóa học trùu tuọng, khó nhó sẽ duọc thẻ hiẹn bàng hình ảnh, so dò, biẻu dò dẽ hiẻu, dẽ nhó.  Húng thú học tạp cũng tù dó mà duọc tang len.

 Hẹ thóng dày dủ kién thúc trọng tam của cả 3 lóp 10, 11 và 12
CCBook dã kịp thòi cạp nhạt sụ thay dỏi trong kì thi THPT Quóc gia 2019 khi học sinh sẽ phải thi kién thúc tù lóp 10 dén lóp 12.
Cuón sách dã hẹ thóng dày dủ kién thúc của cả 3 lóp 10,11,12. Cuón sách dã hẹ thóng dày dủ kién thúc của cả 3 lóp 10,11,12. Trong dó kién thúc lóp 12 duọc nhán mạnh.

 Ví dụ minh họa cạp nhạt tù dè thi thạt, dè thi thủ THPT QG của các truòng chuyen.
Các ví dụ minh họa duọc trích ra tù dè thi thạt, dè thi thủ THPT Quóc gia 2018 của các truòng. Học sinh sẽ duọc làm quen vói cáu trúc cau hỏi cũng nhu múc dọ khó dẽ của mọt dè thi thạt. Tù dó, kĩ nang làm bài của các em sẽ duọc tang len.

Tiẹn ích cong nghẹ hõ trọ toàn diẹn viẹc học-on-thi
Infographic chinh phuc ky thi THPT Quoc gia mon Hoa học kèm theo 3 tiẹn ích học tạp:

 Video bài giảng do tác giả trục tiép ghi hình. Thày co sẽ huóng dãn các em phuong pháp làm các cau hỏi vạn dụng và vạn dụng cao. Bí quyét dẻ phá bãy cau hỏi gay nhiẽu dạt diẻm 9,10.

Hẹ thóng thi thủ trục tuyén CCTest. Em có thẻ luyẹn tạp them nhièu dạng bài tạp múc dọ khó, làm các dè thi thủ bám sát vói dịnh huóng ra dè của Bọ. Bài tạp 100% có dáp án kèm lòi giải chi tiét.

Nhóm hõ trọ học tạp tren Facebook 24/7 quy tụ dọi ngũ giáo vien, học sinh giỏi tren cả nuóc, tạo moi truòng học tạp lí tuỏng. Khi em gạp cau hỏi khó hay bát cú khúc mác nào trong quá trình học em có thẻ dang cau hỏi len nhóm. Thày co, bạn bè sẽ giúp em giải dáp tạn tình, dén khi em hiẻu mói thoi.
Giá trị bạn nhạn duọc khi sủ dụng sách Infographic chinh phuc ky thi THPT Quoc gia mon Hoa 
Sách Infographic chinh phuc ky thi THPT Quoc gia mon Hoa kèm 3 tiẹn ích học tạp tạo nen mọt hẹ sinh thái học dẽ giúp em:

 Gói gọn duọc kién thúc 3 nam nhanh chóng.

 Tiét kiẹm duọc thòi gian on tạp.

 Nang cao duọc khả nang tu duy, làm bài tạp khó láy diẻm 9,10 mon Hóa học thi THPT QG 2019.

Dói tuọng sủ dụng
 Học sinh lóp 12 có học lục trung bình-khá trỏ len.

 Học sinh lóp 10, 11 dùng làm tài liẹu tham khảo bỏ ích.

 Giáo vien, gia su dùng sách dẻ làm tài liẹu giảng dạy.