Răng Sư Tử

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Răng Sư Tử Nguồn gốc: Đông A, Tác giả: Yên BaNXBNXB Công An Nhân DânNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 900Kích thước16 x 24Số trang860Hình thứcBìa MềmSản phẩm hiển thị trongĐông ASản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Tiểu thuyết bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT VĂN HỌC TIỂU THUYẾT

rang su tu

RĂNG SƯ TỬ

***LƯU Ý: SÁCH CÓ 3 PHIÊN BẢN BÌA – BÌA SẼ ĐƯỢC GIAO MẪU NGẪU NHIÊN

Cuộc chiến điệp báo – “nhân vật chính” xuyên suốt Răng sư tử – là cuộc đọ sức thầm lặng không tiếng súng giữa những cơ quan đặc biệt của các cường quốc Mỹ, Anh, Liên Xô cả trước, trong và sau Chiến tranh Lạnh – cuộc chiến kéo dài suốt sáu thập kỉ của thế kỉ 20. Chân dung cuộc chiến điệp báo sinh tử này được phác họa thông qua những con người cụ thể, những sự kiện có thật. Nhiều người trong số đó tham gia cuộc chiến vì lí tưởng, số khác vì tiền bạc hay danh vọng của những chiến binh đủ sức một mình làm xoay chuyển thế giới. Nhiều người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc và cũng có kẻ mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp bụi dày của những bí mật thế kỉ. Dù thế nào thì tất cả họ đều cùng tạo nên những mảnh ghép then chốt góp phần làm thay đổi cả dòng chảy lịch sử, định hình diện mạo mới của thế giới trong một thời kì lịch sử biến động dữ dội.

Thông tin tác giả: Nhà báo Yên Ba sinh năm 1962, làm báo từ năm 1990, chuyên theo dõi mảng thể thao và đời sống quốc tế.

Các tác phẩm đã xuất bản:

– Từ Espana 82 đến France 98: Nhìn lại và chờ đợi (sách thể thao)

– Từ Pele đến Maradona (sách thể thao)

– Vụ đánh cắp thế kỷ (tập truyện trinh thám chính trị quốc tế, biên soạn)

– Thoát khỏi CIA (tiểu thuyết trinh thám chính trị, dịch)

– Điệp viên ở Washington (tiểu thuyết trinh thám chính trị, dịch)

– Những mảnh ký ức (tập bút ký)

dinh nam bo xua va nay

ĐÌNH NAM BỘ XƯA VÀ NAY

Dinh lang la mot co sỏ tin nguõng quan trong va chinh thúc cua lang xa xú ta. Dinh khong chi la noi tho tu Thanh Hoang, thàn bao ho cua cong dong ma còn la trung tam van – xa va tham chi la tru sỏ hanh chinh cua lang. Chinh vi vay, tù lau dinh trỏ thanh biẻu tuong phong hoa cua cong dong.

Loi tuc ràng “Dat vua, chua lang, phong canh But” la cach noi van vẻ, còn thuc té thiét ché van hoa – tin nguõng cua lang gom: “dinh – chua – mieu -vo”; trong do, dinh la trú sỏ cua vị thàn duoc thien tu cát dạt nhiem vu “bao nga le dan”, túc bao ho cong dong dan cu song trong khoang “dat vua” duoc xac dịnh la don vị hanh chinh co sỏ – goi chung la lang, goi chinh thúc la thon/xa. O cap hanh chinh cao hon, cap tinh thanh, kinh do, thiét ché van hoa – tin nguõng mang tinh chinh thong gom “dan-miéu-den-tù”. Nhu vay, xet ve dại thẻ, dinh la co sỏ tin nguõng trung gian noi thiét ché chinh thong va thiét ché dan gian. O day, dinh thuoc thẻ ché tho tu chinh thong, tù tin niem, doi tuong tho tu dén le thúc deu tuan theo diẻn le – xet ve co ban, trù truong hop dinh lang co hèm; va mạt khac, tuy theo tùng toa do dịa ly – lịch su cu thẻ, dinh dung nạp cac doi tuong phoi tu, tòng tu vao khuon vien dinh hay vao cac vị tri phu thuoc trong dinh…

Tinh chat phon tạp cua dinh bát nguon tù lịch su hinh thanh va qua trinh diẻn le hoa cua cac trieu dại trong lịch su. Khỏi di tù dinh trạm, dinh trú – mot co sỏ cong ich thé tuc, dén thé kỷ XIII duoc lenh chinh thúc “dung tuong Phat dẻ tho” trong dinh va dén cuoi thé kỷ XV mói bát dàu trỏ thanh dinh lang va vị thàn Thanh Hoang, mot cach chinh thong la thàn bao ho cac dịa diẻm quan yéu co thanh co hao bao boc (nhu kinh do, tinh thanh…) gio da trỏ thanh thàn Ban canh / Duong canh bao ho cho lang mạc, thon – xa, noi chảng co thanh cao, hao sau. Do do, tap hop thàn Thanh Hoang lang da ké thùa truyen thong dịa phuong, theo do, bao gom ca nhien thàn, thien thàn va nhan thàn, túc cac thàn linh co nguon goc tù tin nguõng sung bai tu nhien, dong vat, thuc vat, linh vat, vat tỏ, tỏ tien, anh hung, danh nhan lịch su – van hoa…

Noi chung, viec phong cap sác thàn Thanh Hoang, mot mạt la diẻn le hoa mot trong cac thàn linh von duoc lang xa ton tho len dịa vị chinh thúc la thàn bao ho cong dong hoạc ban bo cho cac lang xa khong co sãn thàn linh bàng cach phong tạng mot vị thàn Thanh Hoang dẻ bao ho dan lang cua vua. Nhu da noi tren, thàn Thanh Hoang co nguon goc da tạp, bao gom ca nhien thàn, thien thàn lan nhan thàn, song ve mạt cong nang thi day la vị thàn bao ho cong dong dan cu cua don vị hanh chinh co sỏ la thon xa. Bỏi nhu chúng ta biét, trong nhieu ngon ngu thuong co hai tù song ton dẻ chi dat. Trong ngu canh van hoa Han – Viet, dẻ chi dat co hai tù: Thỏ va Dịa. Vói tu cach la vị thàn da tùng “Ho quoc ti dan” va nay duoc cát cu “bao nga le dan”, túc bao ho cho cong dong dan den cua vua, thàn Thanh Hoang lang co trú sỏ chinh thúc la dinh nen tinh chat thieng quy tu ve day. Co thẻ dảng trat cua thàn Thanh Hoang la “hạ dảng thàn” khong lón hon cac phúc thàn khac duoc sác phong la trung / thuong dảng thàn, nhung thàn la chu thẻ cua ban canh nen trong le Ky yen ỏ dinh, cac thàn linh trong vung deu duoc thinh ve dinh dẻ du huỏng – goi la le nghinh thàn. Cũng co truong hop dinh lang tho thàn Thanh Hoang va dong thoi tho cac thàn linh co sác phong cua vua ban cho lang phung tu. Trong truong hop nay, thàn Thanh Hoang du dảng trat nhu thé nao thi van la vị chu thẻ cua dinh va cac thàn kia co thẻ dảng trat duoc phong cao hon van duoc coi la doi tuong phoi tu/ tòng tu. Dieu nay chi ra vị tri chinh yéu cua Bỏn canh / Duong canh thanh hoang doi vói tap hop thàn linh cua tùng lang xa.

Lang xa nhu vay co mot thàn Thanh Hoang bao ho, co dinh tho tu va lay do lam noi tỏ chúc le hoi va lam noi hoi hop viec lang, co tu dien lay hoa loi chi dung cho viec cúng té, co bo may quan vien/ huong chúc quan ly cong dong ca ve hanh chinh lan phong hoa, roi them vao do la huong uóc xac lap nen le lang, mot tap hop le luat duoc lịch su xac nhan la co hieu luc lón hon phep nuóc: phép vua thua lẹ làng. Thanh Hoang duoc tiép tuc duy tri nhu tuc le cua cong dong. Mot so vung thanh thị, su xao tron dan cu da khién mot so dinh lang bién thanh dinh hoi theo nghia dinh va viec té le ỏ dinh duoc duy tri bỏi nhung thanh vien co tinh thàn bao thu truyen thong hon la cua toan bo cu dan cua lang xa. Cac “Hoi quy té”, “Hoi linh té”… ra doi trong thoi ky nay va duy tri mai ve sau nay.

Dinh lang duoc bao ton dén nay la vay, nhung dieu do, khong co nghia la khong trai qua nhung thu thach. Truóc hét, trong chin nam khang chién(1945 – 1954) mot so dinh lang bị dõ bo theo chu truong toan dan khang chién toan dien khang chién. Ro rang, trong dot nay, dinh va cac cong trinh kién trúc khac phai dõ bo vi muc dich ngan chạn giạc Phap chiém lam cong su chong lại luc luong khang chién cua ta; song dot tieu thỏ nay, mot cach nao do da khỏi dàu cho cong cuoc “da thuc bai phong”, túc ngoai muc dich quan su – quoc phòng viec lam nay còn ham chúa muc dich xoa bo tan tich phong kién còn bao luu trong xa hoi thuc dan nua phong kién truóc thoi diẻm 1945 ma cac tu trao cai luong phong hoa theo “chu nghia tién bo” truóc do da len an va coi do la luc can cua da tién bo. Noi cach khac, mot co cau tin nguõng – le hoi chinh thúc dap úng nhu càu chinh dang nhu mot nen tang phong hoa, dịnh huóng cho su dong nhat cong dong va biẻu hien ban sác van hoa da dạng ỏ tùng toa do dịa ly la chua dịnh hinh va còn dang “dien bién phúc tạp”, chua co hoi két. Hiẻn nhien tin nguõng – le hoi la nhu càu cua cong dong va cũng nhu cac dạng thúc van hoa khac, chúng cũng luon bién dỏi theo su bién chuyẻn cua lịch su mot cach tu phat lan tu giac.

Le hoi truyen thong ỏ xú ta, da phàn la le hoi nghi le, la nhung biẻu hien cu thẻ cua mot tin nguõng bàng mot he thong nghi le va cac hinh thúc dien xuóng cung cac thú vat chat tuong úng nhu le vat, co phuón, tan long, do tu khi va nhung vat pham trang nghiem cho cuoc le… Noi cach khac, le hoi la mot chinh thẻ nhàm biẻu dạt lòng sung tin theo mot tin ly nhat quan chú khong phai la tỏng so cua phep cong hai dại luong tach biet le va hoi nhu cach hiẻu thoi thuong trong vai thap kỷ gàn day. Trong xa hoi hien dại, le hoi cung lúc co thẻ giam bót / mat tinh thieng, nhung do yeu càu co két cong dong nen le hoi duoc duy tri mot cach tu giac vói nhung bién thai mói mẻ. Le hoi gio day la mot thiét ché bao ve su tai sinh nhàm tai tạo soi day lien két cac thanh vien cua mot xa hoi – ỏ do, dieu cot yéu khong phai su thieng lieng huyen bi ma la biẻu tuong cua tinh thàn cong dong ham chúa su thieng lieng cua lịch su – van hoa – chinh trị.

Trong vien tuong phat triẻn cua xa hoi hien dại, viec giai phong con nguoi ra khoi su thàn bi me tin huóng dén viec xac lap co sỏ cho su chanh tin hản chúng ta phai luu tam dén viec xay dung mot noi dung tho tu cũng nhu mot kịch ban le hoi tuong úng cho dinh lang; tham chi nghi thúc té tu, van té truyen thong duoc xuóng doc theo am Han tu cũng càn duoc Viet hoa bàng chu quoc ngu thi may ra mói duoc thé he dan cu duong dại, dạc biet la giói trẻ hiẻu duoc. Pham huu tri mói kha mo la vay.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *