Tiếng Anh Lớp 7 – Tập 1 – Sách Bài Tập (Tái Bản 2019)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Tiếng Anh Lớp 7 – Tập 1 – Sách Bài Tập (Tái Bản 2019) Nguồn gốc: Cty Phương Nam , Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB Giáo Dục Việt Nam Năm XB 2019 Ngôn Ngữ Tiếng Việt , Trọng lượng (gr): 100 Kích thước 19 x 27 cm Số trang 72 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Sách Giáo Khoa – Tham Khảo Các Cấp Sách Tham Khảo Cấp 2. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 2 / Lớp 7 / Tham Khảo Lớp 7 /

TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 1 – SÁCH BÀI TẬP (TÁI BẢN 2019)

Cuốn sách Tiếng Anh 7 Tập 1 – Sách Bài Tập giúp học sinh cũng cố khả năng phát âm, cách nhận biết các âm phát âm khác nhau và các âm khác nhau .

tieng anh lop 8 - tap 1 - sach bai tap (tai ban 2019)

TIẾNG ANH LỚP 8 – TẬP 1 – SÁCH BÀI TẬP (TÁI BẢN 2019)

Bo sach Tieng Anh THCS duoc nha xuat ban Giao duc Viet Nam to chuc bien soan theo chuong trinh Giao duc pho thong mon Tieng Anh thi diem cap Trung hoc co so do Bo giao duc va Dao tao ban hanh theo quyet dinh so 01/QD-BGDDT ngay 03/01/2012, tiep theo Tieng Anh 7. Sach duoc bien soan theo duong huong giao tiep, giup hoc sinh su dung ngu lieu (ngu am, tu vung, ngu phap) de phat trien nang luc giao tiep bang Tieng Anh thong qua bon ky nang nghe, noi, doc, viet, trong do, tam li lua tuoi cua hoc sinh Trung hoc co so, cac dac diem van hoa cua Viet Nam va cua cac nuoc tren the gioi, dac biet la cua cac nuoc noi Tieng Anh, duoc dac biet coi trong.