Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Tiểu Học 5

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Tiểu Học 5 Nguồn gốc: Cty Văn Hóa Sách Việt, Tác giả: Huỳnh Bảo ChâuNXBNXB Đại Học Quốc Gia TP.HCMNăm XB2017, Trọng lượng (gr): 150Kích thước16 x 24Số trang146Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 1 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 1 LỚP 5 THAM KHẢO LỚP 5

TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH TIỂU HỌC 5

Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Tiểu Học 5

lap, doc, phan tich va kiem tra bao cao tai chinh (tai ban 2017)

LẬP, ĐỌC, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TÁI BẢN 2017)

Lap, Doc, Phan Tich Va Kiem Tra Bao Cao Tai Chinh

De co duoc mot bo Bao cao tai chinh lap theo dung chuan muc va che do ke toan hien hanh, tuan thu cac quy dinh phap ly co lien quan va phan anh trung thuc va hop ly thi viec lap va doc bao cao tai chinh, phan tich bao cao tai chinh va kiem tra bao cao tai chinh la rat quan trong nham giup cho nhung nguoi su dung bao cao tai chinh dua ra quyet dinh kinh te dung dan. Tuy nhien cung phai thua nhan rang viec kiem tra bao cao tai chinh khong han la hoat dong tach roi ma no gan voi ca viec lap bao cao tai chinh, phan tich bao cao tai chinh va the hien dung chuc nang cua ke toan.

Nhom tac gia gom cac giang vien cua Vien ke toan – kiem toan, truong dai hoc kinh te quoc dan; Nhung nguoi co nhieu kinh nghiem trong thuc hanh va ly luan ve ke toan, kiem toan, tai chinh va phan tich Bao cao tai chinh bien soan tai lieu: Lap, Doc, Phan Tich Va Kiem Tra Bao Cao Tai Chinh.

Tai lieu nay mang tinh thuc hanh hon la mang tinh han lam va thuc su can thiet cho chinh doanh nghiep va nhung nguoi hanh nghe ke toan va kiem toan tai Viet Nam.