TOPIK 1 Essential Grammar 101 (Elementary)(영어)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc TOPIK 1 Essential Grammar 101 (Elementary)(영어) Nguồn gốc: Kyobo Book Centre.Co.,Ltd , Tác giả: 김주연, 문선미, 유재선, 이지욱, 최유하 NXB 한글파크 Năm XB 2014 , Trọng lượng (gr): 647 Kích thước 19 x 25.6 x 1.8 cm Số trang 282 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Foreign books / Other languages / Korean Books / Korean Language Instruction /

TOPIK 1 ESSENTIAL GRAMMAR 101 (ELEMENTARY)(영어)

『TOPIK 1 Essential Grammar 101(Elementary)(영어)』는 한국어능력시험을 준비할 수 있는 교재이다. 기출문제를 분석해서 중요하게 출제되는 문법 101개를 선정했다. 선정된 기출 문법들을 출제빈도수에 따라 중요도를 나눠 제시하여 출제 빈도가 높은 문제를 중심으로 살펴볼 수 있다. 알아두기, 더 알아두기, 연습하기, 연습 문제 등으로 각 장을 구성했다.

거침없이 한국어 1: 가족과 일상

거침없이 한국어 1: 가족과 일상

『거침없이 한국어: 가족과 일상』 제1권은 하우에서 출간한 가족과 일상을 다뤄 한국어를 배울 수 있는 책이다. 백일 기념사진 촬영, 소파와 밑반찬, 해미의 간섭이 싫은 민용, 순재에게 치료받는 민정 등으로 구성되어 있다.