Vấn Đề Xã Hội – Lý Thuyết Và Vận Dụng

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Vấn Đề Xã Hội – Lý Thuyết Và Vận Dụng Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: TS Phạm Di NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 320 Kích thước 14.5 x 20.5 Số trang 312 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

VẤN ĐỀ XÃ HỘI – LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG

Khái luận vấn đề xã hội, tập  trung một số vấn đề về: giới định vấn đề xã hội, đặc trưng vấn đề xã hội, phân loại các vấn đề xã hội và một số kiến giải về vấn đề xã hội.

diem moi ve quyen nhan than cua ca nhan trong bo luat dan su (hien hanh) (nam 2015) va nhung tinh huong thuc te

ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ (HIỆN HÀNH) (NĂM 2015) VÀ NHỮNG TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Cung nhu nhieu quoc gia tren the gioi, quyen nhan than la mot trong nhung che dinh quan trong cua phap luat dan su Viet Nam qua cac thoi ky (tu Bo luat dan su nam 1995 den Bo luat dan su nam 2005 va hien nay la Bo luat dan su nam 2015). Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 2013 da co nhieu diem moi trong viec cong nhan, ton trong, bao ve va bao dam quyen con nguoi, quyen cong dan. Theo tinh than do, Bo luat dan su nam 2015 (co hieu luc tu ngay 01-01-2017) da co nhieu doi moi tich cuc ve quyen dan su, bao ve quyen dan su, dac biet trong do co cac quy dinh moi va tien bo ve quyen nhan than cua ca nhan.